Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Materská škola

Kontakty a všeobecné informácie

Všeobecné informácie: msvyskovce@centrum.sk

Tel.: +421 36 748 31 30

Názov: Materská škola Vyškovce nad Ipľom - Óvoda Vyškovce nad Ipľom 282

Adresa: Materská škola Vyškovce nad Ipľom - Óvoda, 935 77  Vyškovce nad Ipľom 282

Materská škola bola zaradená do siete materských škôl Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR a zriadená rozhodnutím Školskej správy Levice č. 203/1991 s účinnosťou od 1. januára 1991.

 

Riaditeľka MŠ:                             Valéria Csajková                       msv.jpg

Učiteľka MŠ:                                Csilla Köpönceiová

Vedúca školskej jedálne:          Ilona Schulczová

Kuchárka:                                     Alžbeta Jakušová

 

 


 

Zo života materskej školy „ Huncutka“
MŠ s VJM  Vyškovce nad Ipľom 282

Materská škola s VJM - Óvoda vo Vyškovciach nad Ipľom má bohatú tradíciu.
Je jednotriedna a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou . MŠ je prízemná budova, ktorú tvorí chodba, šatňa, sociálne zariadenie,  dve triedy slúžiace ako herňa a spálňa detí, kancelária riaditeľky školy a účelové priestory. MŠ má vlastnú kuchyňu a jedáleň.
Areál tvorí priestranný dvor so stromami, pieskoviskom, preliezkami a kvetinovou záhradou.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Výchovno-vzdelávacia práca na našej škole prebieha podľa plánu vypracovaného na základe Pedagogicko-organizačných  pokynov, a podľa školského vzdelávacieho programu „UČÍME SA VOĽNE , HRAVO  S RADOSŤOU“, ktorý je základným dokumentom školy.
Našej škôlke sme zvolili meno: HUNCUTKA. Logo štvorlístok je symbolom šťastia, lebo najvzácnejšie je šťastné detstvo plný zážitkov a radostí .
Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.

Naším zameraním  je environmentálna  výchova,  ale veľký dôraz kladieme na  prosociálnu výchovu, a na zachovanie ľudových tradícií.  Spolu s rodičmi  sme si vytvorili aj kútik starožitností.
Našim cieľom je pripraviť deťom také prostredie, aby sa u detí rozvíjali i návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.
Pripraviť adekvátne podmienky na rozvoj ich potenciálu, s dôrazom na podporovanie a rozvíjanie hudobných schopností. Vďaka zriaďovateľovi – starostovi obce, naša MŠ dostala klavír.
Učenie sa na základe vlastnej skúsenosti a zážitkové učenie  sa ukazuje v predškolskom veku ako najefektívnejšie. V záujme účinného rozvoja individuality dieťaťa sa dôraz presúva z frontálnej na skupinovú a individuálnu prácu.
V rámci edukačných aktivít rozvíjame kognitívne, psychomotorické a sociálno- emociálne schopnosti detí. Vo všetkých výchovných zložkách uplatňujeme dominantný výchovný prostriedok - HRU a ROZPRÁVKU.
Je zabezpečená aj logopedická starostlivosť.

Prioritnými úlohami sú:
- Poskytovať deťom dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.
- Vytvárať zamietavý postoj voči drogám, fajčeniu a alkoholu, utvárať základné poznatky o správnej  výžive a základoch zdravého životného štýlu.
- Rozvíjať environmentálne cítenie detí, dosiahnuť, aby deti milovali a chránili prírodu a svoje okolie.
- Získavať dôveru rodičov a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (psychológ a pod.).
- Oboznamovať deti s digitálnou technikou.
- Maximálne využiť klavír na rozvíjanie rytmického a sluchového cítenia detí.
- Uplatniť individuálny prístup k nadaným deťom.
- Treba sledovať osvojenie si grafomotorických  zručností.
- V rámci didaktických aktivít rozvíjať slovnú zásobu, logické myslenie.
- Uprednostňovať metódy pozorovania a praktickej činnosti.
- Využiť bábkové divadlo.
- Klásť dôraz na rozmanitosť práce, dosiahnuť tvorivý prístup detí pri riešení problémov.
        

Vytvárame veľmi dobré podmienky na utváranie  spolupatričnosti a tradícií.
V  spolupráci s rodičovským združením a s miestnou základnou školou  organizujeme spoločné akcie.
• Mikulášske a Vianočné oslavy
• Pečenie medovníkov
• Deň matiek
• Deň detí
• Rozlúčkové oslavy
• Spoločné výlety do prírody
• Výlety so základnou školou s autobusom
• Deň veselých zúbkov
• Deň obce

V našej MŠ je zaregistrované  ZMRS a spolu s predsedkyňou  sme vypracovali projekt k nadácií „BETHLEN GÁBOR  ALAP“ na obnovenie zariadenia MŠ. Naša škôlka dostala  600 000 ft – 2 010 €. Snažíme sa hľadať sponzorov a získať finančné prostriedky a pozdvihnúť jej úroveň, aby vyhovovala všetkým požiadavkám dnešnej modernej doby.
Máme počítač, tlačiareň, LCD televízor s prehrávačom CD, fotoaparát, mp3, ktoré nám veľmi uľahčujú výchovno-vzdelávaciu prácu.
Zriaďovateľ materskej škôlky (starosta obce) zabezpečuje aj prístup na internet a  máme prístup k učebným pomôckam, ako napr.: vymaľovánky, obrázkový materiál a k aktuálnym témam sú k dispozícií dokumentárne filmy a rozprávky. 5-6 ročné deti poznajú ART program na kreslenie, ozvučené pexeso, interaktívne omaľovánky. Z programov MŠ robíme pekné fotky, ktoré pomocou internetu môžu vidieť aj rodičia (samozrejme s ich súhlasom). Verím tomu, že v budúcnosti využije naše výhody a prednosti čím viacej rodičov. Dúfame, že detský smiech zostane  v našej MŠ ešte dlhú dobu.

Csilla Köpönceiová
učiteľka Materskej školy vo Vyškovciach nad Ipľom


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Interreg
Rowing in One River


2353330

Úvodná stránka