Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Základná škola

Kontakty a všeobecné informácie

Všeobecné informácie:  zsvjmvyskovce@gmail.com

Tel.:  +421 36 748 31 11

Názov:  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Vyškovce nad Ipľom 34, Ipolyvisk 34

Adresa: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Vyškovce nad Ipľom 34, Ipolyvisk 34, 935 77

Základná škola bola zaradená do siete základných škôl Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR a zriadená rozhodnutím Školskej správy Levice č. 203/1991 s účinnosťou od 1. januára 1991.

 

Riaditeľka ZŠ:                           Mgr. Szabina Szabó Balázs              Základná škola

Učiteľka ZŠ:                             

Učiteľ náboženstva:                 Tibor Balogh

Vychovávateľka ŠKD:               Lívia Urbánová


Upratovačka:                             Andrea Tóthová

Kurič:                                           Edvin Virág

 


      

Základné informácie o Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Vyškovce nad Ipľom 34, Ipolyvisk 34

Základná škola s VJM – Alapiskola je neplno organizovaná škola dedinského typu so zlúčenými ročníkmi prvého stupňa. Je to málotriedna škola s dvoma triedami.  V jednej triede sa učia prváci spolu s tretiakmi, v druhej triede sú druháci so štvrtákmi. Školu navštevuje 22 žiakov: 10 prvákov, 6 druhákov, 1 tretiak a 5 štvrtákov. V škole prevláda rodinná atmosféra, lebo súrodenci chodia do jednej triedy.
        ZŠ sídli v poschodovej budove, v ktorej je umiestnená aj miestna pošta. Na prízemí sa nachádza chodba, sociálne zariadenie a triedy pre zlúčené ročníky. Na poschodí máme riaditeľňu, učebňu s výpočtovou technikou,  telocvičňu a kabinet. Naši žiaci sa stravujú v jedálni MŠ. Súčasťou školy je aj  školský klub detí, v ktorom si pod odborným dohľadom pani vychovávateľky žiaci napíšu domácu úlohu a pripravia sa na vyučovanie. Na relaxáciu využívajú telocvičňu alebo učebňu s výpočtovou technikou. O čistotu a  izbové kvety sa vzorne stará pani upratovačka. Vďaka nej naša chodba vyzerá ako zimná záhrada. Pred budovou školy je kvetinová záhrada. Oplotenie zatrávneného školského dvora je naplánované na budúci kalendárny rok.
       V našej škole sú zaškolení aj žiaci z menej podnetného prostredia a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým venujeme osobitnú pozornosť. Vyučovanie prebieha dvojjazyčne, nakoľko školu navštevujú aj žiaci s materinským jazykom slovenským. Do projektu Infovek je škola zaradená od školského roka 2003/2004. Máme 6 počítačov s pripojením na internet, tlačiareň, skener. Pomocou nich skvalitňujeme výchovno-vzdelávací proces.
       O estetický rozvoj detí sa vzorne stará pani učiteľka. Pod jej usmernením žiaci kreslia krásne obrázky, zručne vystrihujú rôzne motívy z papiera. Práce detí zdobí interiér našej školy.
Škola je zapojená do projektov Modrá škola, Zelená škola a Škola priateľská deťom.
       Škola spolupracuje s Radou školy, školským úradom, zriaďovateľom, materskou školou a plno organizovanými školami okolia. Prostredníctvom triednych rodičovských združení prebieha informovanie rodičov o výsledkoch ich detí v škole. 
Snahou pedagogického kolektívu školy je zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, učiteľov a rodičov. Chceme vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu a získať podporu rodičov. Pri vyučovaní využívať prvky, ktoré podporujú samostatnosť, zodpovednosť a spoluprácu pri vzdelávaní detí. Pri získavaní žiakov naďalej spolupracujeme s materskou školou. Rodičom umožňujeme prístup k informáciám.
       Cieľom primárneho vzdelávania je umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a spoznávať seba samého. Poskytujeme žiakom možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia. Rozvíjame ich sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom. Vedieme ich k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí. Učíme žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti.


Mgr. Szabina Szabó Balázs, riaditeľka školy


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Interreg
Rowing in One River


2353378

Úvodná stránka