Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Zástupca starostu

Zástupca starostu:  Ladislav Urblík

 

POVERENIE ZASTUPOVANÍM STAROSTKY OBCE


USTANOVENIE OKRUHU ÚKONOV A ČINNOSTÍ zástupcu starostky obce Vyškovce nad Ipľom.

V zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), poverujem zastupovaním starostu obce Ladislava Urblíka ako zástupcu starostky obce Vyškovce nad Ipľom.

Zastupovanie starostky počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie:

Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie jeho plánovaná resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a zahraničná služobná cesta. V prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz, alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu.

1. Okruh činností, ktoré zástupca starostu počas neprítomnosti starostu obce vykonáva:

a) podpisuje písomnosti, týkajúce sa:
- povolení na prekopávky v obci,
- rozhodnutí o pridelení súpisných a orientačných čísiel,
- rozhodnutí na úseku územného konania a stavebného poriadku,
- rozhodnutí na úseku ochrany a tvorby životného prostredia,
- rozhodnutí na úseku poskytovania sociálnych služieb, poskytovaním jednorazových dávok sociálnej pomoci,
- právnych úkonov týkajúcich sa verejného poriadku, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce,
- zápisníc z rokovania a obecného zastupiteľstva, na ktorých nebol prítomný starosta obce.

b) riadi a koordinuje činnosti v oblasti:
- kontroly a sledovania stavu verejnej čistoty a verejného poriadku, kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce Vyškovce nad Ipľom,
- spolupráce s Policajným zborom SR pri zabezpečovaní verejného poriadku a čistoty,
- prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
- spracovávania podkladov pre vyplácanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií v zmysle platných zásad o odmeňovaní,
- tvorby, kontroly a realizácie koncepcie a stratégie územného rozvoja obce prostredníctvom Územného plánu obce a ďalších rozvojových programov obce a výstavby,
- zabezpečovania prípravy zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej, v súlade s pracovnými poradami vedenia obce,
- účasť na riešení a šetrení žiadostí a sťažností v rámci stanoveného okruhu úkonov a činností.

2. Okruh činností, ktoré zástupca starostu počas nespôsobilosti starostu obce vykonáva:

a) vykonáva všetky činnosti a úkony uvedené v bode 1.
b) podpisuje právne úkony súvisiace s daňovým konaním a vyrubením poplatku za zber a likvidáciu TKO, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
c) prijíma stránky v rozsahu vymedzených právomocí.
d) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosti obecného úradu, príspevkových a rozpočtových organizácií obce s výnimkou podpisovania akéhokoľvek druhu pracovnoprávnych zmlúv,
e) koordinuje rozdelenia úloh obce, fungovania obecného úradu a jeho súčinnosti s orgánmi obce a orgánmi obecného zastupiteľstva, hlavne pri plnení týchto úloh: rozpočet a ekonomické činnosti, regionálny rozvoj (regionálne združenia, ZMOS, agentúry regionálneho rozvoja, eurofondy,
štrukturálne a kohézne fondy), medzinárodná spolupráca, školstvo, šport, doprava, , obecné komunikácie a parkoviská, krízový manažment (živelné pohromy, CO, havárie).
f) v majetkovoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony, smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však zmluvy a dohody podpisovať.
g) podpisuje hlásenia pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplývajúce z uzatvorených dohôd o aktivačnej činnosti.
h) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.
i) zabezpečuje a riadi plnenie úloh samosprávy pri príprave volieb a referenda.
j) tretí sektor - mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie – spolupráca a podpisovanie zmlúv o dotáciách v zmysle schválených uznesení obecného zastupiteľstva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výnimkou zmlúv, ktorých plnenie je zabezpečené z rozpočtových položiek dotácie
k) podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby obce.
l) pripravuje tlačové správy a vyhlásenia pre tlačové agentúry, elektronické médiá, internet a regionálnu tlač.
m) koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce.
n) rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi
o) rozhoduje vo veciach, na ktoré mu bolo starostom obce vydané osobitné písomné poverenie.
V prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. Zástupca starostu obce plní úlohy starostu obce aj v zmysle §12
zákona o obecnom zriadení.

 
Vo Vyškovciach nad Ipľom 30.11.2018

 

                                                                                         Mgr. Ágnes Antal Nyustin, starostka obce
 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Interreg
Rowing in One River


2353406

Úvodná stránka